Worship with Jesus
 • Worship with Jesus
 • 예수님과 하나 된 나(4월집회 : 왕정원목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 :
 •  | 조회수 : 1,352
 • Worship with Jesus
 • 복음의 광채가 비취게 하라!(4월집회 : 김승회목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 고후4:4
 •  | 조회수 : 1,369
 • Worship with Jesus
 • 성령께서 우리를 도우신다(3월집회 : 유기성목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 사32:9-20
 •  | 조회수 : 2,450
 • Worship with Jesus
 • 생수의 강이 흐르게 하라(2월집회 : 유기성목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 요7:37-39
 •  | 조회수 : 2,235
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 11월 집회실황 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 사49:14-16
 •  | 조회수 : 3,132
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 10월 집회실황 (설교:유정옥 사모)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 롬14:8
 •  | 조회수 : 3,088
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 9월 집회실황 2차 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 빌1:6
 •  | 조회수 : 2,552
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 9월 집회실황 1차 (설교:하정완 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마26:36-46
 •  | 조회수 : 2,249
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 6월 집회실황 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마11:28-30
 •  | 조회수 : 3,642
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 5월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 고후5:13-19
 •  | 조회수 : 3,729
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 4월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 롬1:16-17
 •  | 조회수 : 2,243
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 3월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마28:18-20
 •  | 조회수 : 2,043
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 2월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 빌3:13-14
 •  | 조회수 : 1,531
1