Worship with Jesus
 • Worship with Jesus
 • 예수님과 하나 된 나(4월집회 : 왕정원목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 :
 •  | 조회수 : 1,045
 • Worship with Jesus
 • 복음의 광채가 비취게 하라!(4월집회 : 김승회목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 고후4:4
 •  | 조회수 : 994
 • Worship with Jesus
 • 성령께서 우리를 도우신다(3월집회 : 유기성목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 사32:9-20
 •  | 조회수 : 2,049
 • Worship with Jesus
 • 생수의 강이 흐르게 하라(2월집회 : 유기성목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 요7:37-39
 •  | 조회수 : 1,968
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 11월 집회실황 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 사49:14-16
 •  | 조회수 : 2,676
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 10월 집회실황 (설교:유정옥 사모)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 롬14:8
 •  | 조회수 : 2,591
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 9월 집회실황 2차 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 빌1:6
 •  | 조회수 : 2,174
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 9월 집회실황 1차 (설교:하정완 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마26:36-46
 •  | 조회수 : 1,825
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 6월 집회실황 (설교:유기성 목사)
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마11:28-30
 •  | 조회수 : 3,342
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 5월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 고후5:13-19
 •  | 조회수 : 3,500
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 4월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 롬1:16-17
 •  | 조회수 : 1,908
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 3월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 마28:18-20
 •  | 조회수 : 1,695
 • Worship with Jesus
 • 선한목자교회 청년화요모임 2월 집회실황
 • Worship with Jesus
 •  | 설교본문 : 빌3:13-14
 •  | 조회수 : 1,280
1